Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРОДУКТИ
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта – www.bed4pet.eu.

 

1. ПРЕДМЕТ:

1.  Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www. bed4pet.eu, които уреждат правилата за използването, включително сключването ни за покупко-продажба, с този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

2.1.  Можете да се свържете с нас на телефон +359 897 402 834 , или на и-мейл адрес office@bed4pet.eu.

3. ДЕФИНИЦИИ:

3.1.  Продавачwww. bed4pet.eu
3.2.  www. bed4pet.eu – платформата на електронния магазин www. bed4pet.eu, предоставяна на потребителите да извършват покупко-продажби при определени условия, уговаряни между тях и e www. bed4pet.eu.
3.3.  Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на www.bed4pet.eu, по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.4.  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента, и историята на някои от действията му в Сайта.

3.5.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.6.   Стоки – всеки предмет на договора, за покупко-продажба от Сайта.
3.7.   Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определeн период от време, посочен от Продавача.
3.8.  Договор – представлява сключения от разстояние Договор, между Продавача и Купувача, за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия, за ползване на Сайта.
3.9.  Съдържание:
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна, чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    съдържанието на всяко съобщение, от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача, чрез електронни или други средства, за предаването ѝ от разстояние;
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите,  и/или прилаганите тарифи от Продавача, за определен период от време;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките, и/или Услугите, и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
•    данни, относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.10.  Бюлетин ( Subscribe) – средство, за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път, чрез електронна поща, без то да ангажира, или обуславя отговорността на Продавача, относно съдържащата се в него информация.
3.11.  Спецификации – всички характеристики, и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.12.  Ревю – писмена оценка, от страна на притежателя/ползвателя на продукт/услуга или редактирана оценка, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия, да прави качествени коментари и да съобщи, дали продуктът или услугата отговаря или не, на посочените от производителя характеристики.
3.13.  Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач, по отношение на определен продукт.
3.14. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю, или на друг коментар.
3.15. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи, с цел да се получи информация, относно продуктите или услугите на съответната страница.
3.16.   Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос по мейл.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

4.1.    Общите условия на www.bed4pet.eu са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му, и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www. bed4pet.eu по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.    www. bed4pet.eu има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е, те да имат ретроактивно действие, по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия www.bed4pet.eu ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл, Вие като Клиент, имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта, при всяко негово ползване.
4.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.    www.bed4pet.eu полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки, или пропуски в тази информация, www.bed4pet.eu уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.8.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.bed4pet.eu по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.bed4pet.eu се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10.    Всички стоки, включително тези в промоция/намaление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл, да заяви желанието си да получи съответната Стока от Продавача, срещу заплащане.
5.2.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл), или по телефона.
5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги, от Поръчкат,а по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента, чрез имейл или по телефона. При това положение, единствената отговорност на Продавача, е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние, между Продавача и Клиента, се смята за сключен, към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му, като уведомление, от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА:

6.1.    Достъпът до сайта www.bed4pet.eu с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.    www.bed4pet.eu си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи достъпа, на който и да е Клиент, до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.bed4pet.eu, по какъвто и да е начин. При това положение, единственото право на Клиента, е да се обърне към www.bed4pet.eu, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.bed4pet.eu не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.    Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с www.bed4pet.eu, на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
6.5.    В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, www.bed4pet.eu си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.
6.6.    www.bed4pet.eu може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.7.      Всички цени на Стоките и/или Услугите в сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани, по закон данъци или такси.

7. ПОРЪЧКА:

7.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
7.2.    Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга, е достъпна за покупка, в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
7.3.  Продавачът поема отговорност за доставка, само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
7.4.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.5.    С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него, пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
7.6.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:
7.7. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.bed4pet.eu, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

8.1.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:  (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

8.2.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави bed4pet.eu неограничен по обем и време достъп, върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата www.bed4pet.eu има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че bed4pet.eu може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. bed4pet.eu няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 8.3.   С предоставянето на свои данни на bed4pet.eu (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие, с него да се свързват bed4pet.eu или трети лица, които са куриери, партньори на bed4pet.eu и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции и др.

9. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ:

9.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

 9.2. След добавянето на Стоки в следната секция в Акаунта:

9.2.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

  • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
  • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
  • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

9.2.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:

  • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
  • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
  • Наличност на Стоки

10. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ:

10.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта на www.bed4pet.eu са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
10.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане, при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
10.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
10.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура, за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги, въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
10.5.    www.bed4pet.eu издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и за която клиентът изрично е пожелал издаване на фактура.

10.6.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.


10.7.    С цел правилно фактуриране и предвид сключения Договор за Банково Изплащане на Парични Преводи между bed4pet.eu и Лицензирана Куриерска Фирма ………….., Касов Бон НЕ се издава. За направеното от клиента плащане, „Спиди “издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който Ви освобождава от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е „Спиди“.


10.8.    Фактури се издават, предвид това, че Фирмата-Доставчик получава своите парични преводи по банков път.

11. ДОСТАВКА НА СТОКИ:

11.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки, чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
11.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.